'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 30 native variety tree saplings have been planted near Redhills

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 30 native variety tree saplings have been planted near Redhills

Back

Completed Events

07
Sep 2019

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 30 native variety tree saplings have been planted near Redhills

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 30 native variety tree saplings (Pungam, Poovarasam, Vembu, Malai Vembu) have been planted near Redhills. We thank Mr. Easter Raj Joseph Ignatius for offering us this opportunity. #கிருஷ்ணப்பிரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery