'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 40 native variety tree saplings have been planted at TVS Lucas factory, Padi

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 40 native variety tree saplings have been planted at TVS Lucas factory, Padi

Back

Completed Events

05
Jun 2019

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 40 native variety tree saplings have been planted at TVS Lucas factory, Padi

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 40 native variety tree saplings have been planted at TVS Lucas factory campus, Padi on occasion of "World Environment Day" (05-06-2019). We thank factory management and staffs for offering us this opportunity. #கிருஷ்ணப்ரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery