'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 8 native variety tree saplings have been planted at Mahalingapuram main road and Raghavaiah road

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 8 native variety tree saplings have been planted at Mahalingapuram main road and Raghavaiah road

Back

Completed Events

07
May 2019

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 8 native variety tree saplings have been planted at Mahalingapuram main road and Raghavaiah road

"பசுமை படரட்டும் திட்டம்" : "Spread Green Campaign" : 8 native variety tree saplings (pungam,vembu) have been planted at Mahalingapuram main road and Raghavaiah road, TNagar. #கிருஷ்ணப்ரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery