'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 60 native variety tree saplings have been planted at Vedic CBSE school, Vallioor

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 60 native variety tree saplings have been planted at Vedic CBSE school, Vallioor

Back

Completed Events

01
Mar 2019

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 60 native variety tree saplings have been planted at Vedic CBSE school, Vallioor

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 60 native variety tree saplings have been planted at Vedic CBSE school, Vallioor along with வள்ளியூர் பசுமை இயக்கம். #கிருஷ்ணப்ரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery