'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 1000 native variety tree saplings have been donated to வள்ளியூர் பசுமை இயக்கம்

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 1000 native variety tree saplings have been donated to வள்ளியூர் பசுமை இயக்கம்

Back

Completed Events

01
Mar 2019

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 1000 native variety tree saplings have been donated to வள்ளியூர் பசுமை இயக்கம்

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 1000 native variety tree saplings have been donated to வள்ளியூர் பசுமை இயக்கம். Headed by Mr.Chithirai, this organisation is working continuously to improve green space in and around Tirunelveli area. Best Wishes. #கிருஷ்ணப்ரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery