'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : To encourage to plant more trees, KPF donated earth auger machine to Vanam organisation

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : To encourage to plant more trees, KPF donated earth auger machine to Vanam organisation

Back

Completed Events

02
Dec 2018

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : To encourage to plant more trees, KPF donated earth auger machine to Vanam organisation

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : As a token of appreciation and to encourage them to plant more trees, KPF donated petrol operated 'earth auger' machine to வனம் கலைமணி's வனம் தன்னார்வ அமைப்பு which will make the tree plantation process effortless . All the very best to வனம் கலைமணி and volunteers. #கிருஷ்ணப்ரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery