'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 48 native variety tree saplings have been planted in and around Govt. School, Minjur

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 48 native variety tree saplings have been planted in and around Govt. School, Minjur

Back

Completed Events

29
Nov 2018

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 48 native variety tree saplings have been planted in and around Govt. School, Minjur

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 48 native variety tree saplings (pungam,vembu,naval) have been planted in and around Govt. Middle School, Attipattu Reddy Palayam, Minjur. We thank head master, teachers and residents for offering us this opportunity. #கிருஷ்ணப்ரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery