'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 50 native variety tree saplings (pungam,iluppai) have been planted at Kolathur

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 50 native variety tree saplings (pungam,iluppai) have been planted at Kolathur

Back

Completed Events

20
Oct 2018

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 50 native variety tree saplings (pungam,iluppai) have been planted at Kolathur

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 50 native variety tree saplings (pungam,iluppai) have been planted at Kolathur. We thank Easter Raj Joseph Ignatius for offering us this opportunity. #கிருஷ்ணப்ரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery