'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 120 native variety tree saplings have been planted at TVS Lucas factory, Padi, Chennai

Home /

 Completed Events / 'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 120 native variety tree saplings have been planted at TVS Lucas factory, Padi, Chennai

Back

Completed Events

22
Aug 2018

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 120 native variety tree saplings have been planted at TVS Lucas factory, Padi, Chennai

'பசுமை படரட்டும் திட்டம்' : 'Spread Green Campaign' : 120 native variety tree saplings (pungam,vembu,naval) have been planted at TVS Lucas factory campus, Padi. We thank factory management and staffs for offering us this opportunity. #கிருஷ்ணப்ரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery