"பசுமை படரட்டும் திட்டம்" : "Spread Green Campaign" : 20 native variety tree saplings have been planted at Mangala nagar, Porur, Chennai

Home /

 Completed Events / "பசுமை படரட்டும் திட்டம்" : "Spread Green Campaign" : 20 native variety tree saplings have been planted at Mangala nagar, Porur, Chennai

Back

Completed Events

02
Oct 2018

"பசுமை படரட்டும் திட்டம்" : "Spread Green Campaign" : 20 native variety tree saplings have been planted at Mangala nagar, Porur, Chennai

"பசுமை படரட்டும் திட்டம்" : "Spread Green Campaign" : 20 native variety tree saplings (pungam,vembu,iluppai,naval) have been planted at Mangala nagar, Porur on occasion of "Gandhi Jayanti". We thank Mangala nagar residents association for offering us this opportunity. #கிருஷ்ணப்ரியாபவுண்டேசன் #பசுமை_படரட்டும்_திட்டம் #மரம்வளர்ப்போம் #புவிகாப்போம் #kpf #krishnapriyafoundation #treeplanting #green #ngo #chennai #Spread_Green_Campaign

Event Gallery